شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

2. قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

صفحه 23-49

کیومرث حیدری؛ مهدی هفتانی؛ بهراد صغیری


ابر واژگان