نویسنده = حسین زاده، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-74

نیما سکوتی؛ جواد حسین زاده