نویسنده = نصراللهی شهری، نیما
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 277-295

نیما نصراللهی شهری؛ فاطمه جعفری نطنزی