نویسنده = نجارزاده هنجنی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-134

مجید نجارزاده هنجنی