نویسنده = حسینی، فاطمه سادات
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 221-255

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی