قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می­شوند؟به نظر می­رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن­ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می­نماید.

کلیدواژه‌ها


استافت، استیون (1389).اقتصادسیستمقدرت:طراحیبازارهایبرق. ترجمۀرحیم میلانی و امیرمسعود جهان‌بین. تهران: همزبانان.
اسفندیاری‌فر، خشایار (1392) .بورسانرژی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
امامی، سیدحسن (1368). حقوق مدنی. چاپ پنجم. تهران: کتابفروشی اسلامی.
امینی، سعید (1388). درسنامۀاصولتولید،انتقالوتوزیعانرژیالکتریکی. تهران: مؤسسۀ آموزش علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق.
انصاری، مرتضی (1418). مکاسب. تحقیق لجنه التحقیق. قم: مؤسسۀ هادی.
باقری، محمود و میرلواسانی، سمیه سادات (1391). «جایگاه بین‌المللی کالای عمومی در رویکرد عدالت توزیعی». پژوهش حقوق خصوصی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 1-28.
بنیاد دایره المعارف اسلامی(1375)، دانشنامه جهان اسلام، مجلد 1.
بحرانی، یوسف‌بن احمد (1410 ق.). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تحقیق محمدتقی الایروانی. قم: جامعۀ مدرسین. ‫
بیات، فرهاد و شیرین بیات (1397)، شرح جامع قانون مدنی ، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات ارشد.
پیکارجو، کامبیز (1382). «بررسی نقش بیمه در صنعت برق». تازههای جهان بیمه، شمارۀ 65، ص 559-570.
پیرهادی، محمدرضا (1386)، انتقال مالکیت در عقد بیع:، چاپ اول، تهران: انتشارات شالیزه.
تفرشی، محمدعیسی و سکوتی نسیمی، رضا (1383). «بیع سهام شرکت‌های سهامی». مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ 41، ص 35-58.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
خویی، سید ابوالقاسم (1428 ق.). مصباح الفقهاهه فی المعاملات. جلد دوم، چاپ سی و پنجم، قم: سیدالشهدا.
شاول، استیون (1388). تحلیلاقتصادیحقوق. ترجمۀ محسن اسماعیلی. تهران: مرکز پژوهش‌های حقوقی مجلس.
شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران(1392). تجدید ساختار در صنعت برق با مروری بر ساختار صنعت برق ایران. تهران: شیوه.
شکوهی‌نیا، داوود (1392). فرهنگلغاتواصطلاحاتتخصصیبرق. تهران: نشر اشراق.
صفایی، سید حسین، کاظمی، محمود، عادل، مرتضی و میرزانژاد، اکبر (1392).حقوق بیع بین‌المللی. تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1378). حاشیة المکاسب. قم: اسماعیلیان.
عربیان، اصغر و خدابخشی، حسن (1391). «ضمان معاوضی و آثار آن در قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض». مبانی فقهی حقوق اسلامی. شمارۀ 10: صص27-52.
علومی یزدی، حمیدرضا (1390). «مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت و ریسک (ضمان معاوضی) در عقد بیع». فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 5، ص 66-96.
قراباغی، علیرضا (1382). «جایگاه کالای برق در سازمان جهانی (WTO).پژوهشنامۀبازرگانی، دورۀ 7، شمارۀ 27، ص 169-191.
قناد، هادی و مسگری، علی (1384). مبانیبرق: آشناییبااصولکلیواولیۀبرق. تهران: صفار.
کاتوزیان، ناصر (1379). دورۀ عقود معین. جلد اول: معاملات معوض، عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1393)،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان.
کرشن، دنیل سادی و استربگ، گوران (1386).مبانی اقتصاد سیستم قدرت. ترجمۀ مسعود براتی و همکاران. تهران: وزارت نیرو.
کریمی، عباس و معین‌الاسلام، محمد (1387). «رهن اموال فکری». فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 38، شمارۀ 2، ص 315-324.
مکارم شیرازی، ناصر (1425ق.). انوار الفقاهه. جلد اول: کتاب البیع. تهران: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب.
موسوی خمینی، سید روح‌الله (1410). کتاب البیع. قم: اسماعیلیان.
ناظمی، علی و دیگران (1390) قدرت بازار برق عمده فروشی ایران، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 1، شماره 4، ص 31-55.
Horlick, G., Schuchardt, C., & Mann, H. (2004). NAFTA Provisions and the Electricity Sector. Transnational Dispute Management (TDM)1(2)
.Ehring, L., & Selivanova, Y. (2011). Energy transit. Regulation ofEnergy in International Trade Law, WTO, NAFTA and Energy Charter, 49-104.
Mäntysaari, P.(2015). EU Electricity Trade Law: The Legal Tools of Electricity Producers in the Internal Electricity Market. New York: Springer.
Marceau, G. (2010). WTO in the Emerging Energy Governance Debate, The. Global Trade & Cust. J.5, 83.