بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‎ الملل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

در جهان امروز، با پیشرفت سریع فنّاوری و افزایش بی‌سابقۀ آگاهی عموم جامعه و دسترسی ایشان به اینترنت، روش‏های تبلیغ و بازاریابی متحول شده است. یکی از روش‏های کارآمد و درعین‌حال کم‌هزینه بازاریابی اینترنتی و ایمیلی است. استفاده از بازاریابی ایمیلی و ارسال هرزنامه از سوی بنگاه‏های اقتصادی مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان به‌وجود آورده است که در پاسخ به آن دولت‏ها مقرراتی وضع کرده‌اند. نظام حقوقی انگلستان یکی از نظام‏ها پیشرو در این زمینه است. قانون حمایت از داده‏ها و دستورالعمل تبلیغات مستقیم دو سند مهم ناظر بر مقررات‏گذاری تبلیغات و هرزنامه‏ها است. در نظام حقوقی ایران، تنها نصوص موجود دربارۀ تبلیغات از طریق واسط‏های الکترونیکی قانون تجارت الکترونیک ایران است.
در این مقاله سعی بر آن شده است که قواعد تبلیغات الکترونیکی در حقوق انگلستان بررسی شود و با مقایسۀ چارچوب حقوقی موجود در انگلستان و ایران، نقاط قوت و ضعف موجود در حقوق ایران شناسایی شود. با توجه به همگام نبودن مقررات ایران با استانداردهای جهانی، به‌ویژه در ضمانت اجرا، به‌نظر می‏رسد تصویب مقررات خاص در این حیطه لازم باشد

کلیدواژه‌ها


پاکزاد، بتول و آزادی‌خواه، محمدحسین (پاییز و زمستان ۱۳۹۵). «مبانی ﺟﺮم‌اﻧﮕﺎری ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ». مطالعات حقوق کیفری و جرمشناختی، دورۀ 3، شمارۀ ۲، ص 195-217.
رضایی، علی (1387). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ۲۵.
زرکلام، ستار (1396). حقوق تجارت الکترونیک. تهران: انتشارات شهر دانش، چاپ چهارم.
عمید، حسن (1377). فرهنگ فارسی عمید، 2 جلد، جلد 2. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سیزدهم.
قریشی، الهام‌السادات (شهریور 1390). بررسی قواعد تبلغ در حقوق تجارت الکترونیک ایران در پرتو استانداردهای بینالمللی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ص 1.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1380). اصول بازاریابی. جلد 2، ترجمۀ علی پارسائیان. ویراست 8. تهران: انتشارات جهان نو، چاپ اول.
محمدیان، محمود (1397). مدیریت تبلیغات. تهران: انتشارات حروفیه، چاپ اول.
Jacob, S. (August 2004). “The Role of Public Policy in The Fight Against Spam”. Journal of Engineering and Public Policy, Washington Internships for Students of Engineering, 8, 10. Available Online at: http://people.csail.mit.edu/jhscott/pubs/SPAM_WISE2004.pdf .
Kikuchi, E. H. (Summer 2004). “Spam in A Box: Amending Can-Spam & Aiming Toward A Global Solution”. Boston University School of Law, Journal of Science & Technology Law, 10, 263-389.