رهیافت‌هایی از نظریۀ دشوار شدن اجرای قرارداد در نظام‌های حقوقی فرانسه، آلمان و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

دشواری اجرای قرارداد یکی از مسائل مبتلابه در هر نظام حقوقی، پس از بروز بحران‌ها است؛ بدین لحاظ ضرورت تبیین یک نظریه جامع درخصوص آن، علی‌الخصوص در شرایط بروز بیماری مهلک کرونا به عنوان مهیب‌ترین بحران بشری در قرون اخیر، به شدت احساس می‌شود. امروزه بسیاری از نظام‌های حقوقی معاصر شامل کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان با رویکردهایی هم‌گرا به مسئلۀ دشواری اجرای قرارداد پاسخ گفته‌اند و ضمن تبیین شرایط قانونی تحقق وضعیت مذکور، به‌طور مشخص ضمانت اجراهای خاصی را برای حل و فصل آن پیش‌بینی نموده‌اند. این رویکردها که در دو دسته کلی تحت عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواری اجرای قرارداد» و «حفظ قرارداد تؤام با بازبینی آن» قرار دارد، رهیافت‌های بسیار بصیرت‌زایی را برای حقوق‌دانان ایرانی به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آن‌ها می‌توان در ارائه راهکار برای موجهه با مسئله تعسر اجرای قرارداد به تعادل مناسبی بین اصل لزوم و عدالت قراردادی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


Aksoy, H. C. (2014). Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and the Unification Instruments of Private Law. Cham: Springer International Publishing.
Aksoy, H. C. (2009). “Impracticability”. in Geest, G. D. Encyclopedia of Law and Economics. Cheltenham: Elgar.
Brunner, C. (2009). Force Majeure and Hardship Under General Contract Principles: Exemption for Non-performance in International Arbitration. Austin: Wolters Kluwer Law & Business.
Cartwright, J., Fauvarque-Cosson, B., & Whittaker, S. (2016). The Law Of Contract, The General Regime Of Obligations, And Proof Of Obligations. (The new provisions of the Code civil created by Ordonnance n° 2016-131 of 10 February 2016 translated into English). French Ministry of Justice.
Cartwright, J., & Whittaker, S. (2017). The Code Napoléon Rewritten: French contract law after the 2016 reforms. Oxford: Hart Publishing.
Dragan, A. (2016). “European conceptions on hardship a comparative study on german, english and french law”. Romanian Journal of Comparative Law, 7(1), 75-87.
François, C. (n.d.). (2017a) Sous-section «L’exécution forcée en nature» de la réforme du droit des contrats (présentation). Retrieved November 27, 2017, from https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect5/ssect2-execution-forcee
François, C. (n.d.). (2017b). Sous-section «Force obligatoire» de la réforme du droit des contrats (présentation). Retrieved November 27, 2017, from https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect1/ssect1-force-obligatoire/
German Civil Code (BGB) (Langenscheidt Translation Service, Trans.). (2015). Retrieved July 27, 2017, from http://bit.ly/20170727-1.
Markesinis, B., Unberath, H., & Johnston, A. (2006). The German Law of Contract: A comparative treatise. Oxford: Hart.
Restatement 2d, Contracts, §261 Comment d. Retrieved from WESTLAW, http://www.westlaw.com.
Ridder, P., & Weller, M. (2014). “Unforeseen Circumstances, Hardship, Impossibility and Force Majeure under German Contract Law”. European Review of Private Law, 22(3), 371-391.
Rösler, H. (2007). “Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law”. European Review of Private Law, 15, 483-513.
Rowan, S. (2013). “The new French law of contract”. International & Comparative Law Quarterly, 66(4), 805-831.
Schwenzer, I. (2009). “Force majeure and hardship in international sales contracts”. Victoria University of Wellington Law Review, 39(4), 709-726.
Treitel, G. H. (2003). The Law of Contract. London: Sweet & Maxwell.
Treitel, G. H. (2014). Frustration and Force Majeure. London: Sweet & Maxwell.
Nwafor, N. A. (2015). Comparative and Critical Analysis of the Doctrine of Exemption/Frustration/Force Majeure under the United Nations Convention on the Contract for International Sale of Goods, English Law and UNIDROIT Principles. Unpublished Master's Thesis. University of Stirling.