بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران . جزیره کیش . استان هرمزگان . ایران

چکیده

همواره انتظار می‌رود که مفاد قراردادها آیینۀ مقاصد طرفین قرارداد باشد و با پشتوانۀ اصول و شروط مندرج در قرارداد به‌درستی و در نهایت صحت و تکامل اجرا شود تا طرفین را در نیل به مقاصدشان یاری کند. یکی از این اصول، اصل همکاری متقابل است. این اصل، در صورت درج‌شدن در قرارداد، ممکن است طرفین قرارداد را به‌طور سلبی یا ایجابی به انجام یا عدم‌انجام اموری متعهد کند که ضامن صحت، بقا و اجرای تعهدات حاصل از قراردادها هستند. مسئلۀ مهمی که ممکن است به معضلی تبدیل شود آن است که چنانچه شرط و اصل متعهدشدن به همکاری متقابل جهت ایفای مفاد قراردادی درج نشود و حتی به‌شکل تلویحی نیز مقرر نگردد که طرفین متعهد به داشتن همکاری متقابل با یکدیگرند و یا امری ناخواسته در حین اجرای قرارداد به وقوع بپیوندد که وقوع و نتیجۀ آن در قرارداد قید نشده است، برای ادامۀ روند اجرای انجام چه باید کرد؟ در پی یافتن پاسخ این پرسش، در مقاله حاضر، با بررسی مفهوم و جایگاه و نقش اصل همکاری متقابل در اسناد مهم بین‌المللی راجع‌به قراردادها و فقه اسلامی و حقوق ایران، راهکارهایی جایگزین مراجع صالحۀ قانونی برای حل و مدیریت اختلافات به‌منظور تعدیل و حفظ قراردادها و به‌ویژه قراردادهای نفتی که پیچیدگی خاصی دارند معرفی شده است

کلیدواژه‌ها


خسروی، مجید (1396). بررسی تطبیقی تعهد به همکاری متعهد له در اجرای قرارداد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ستوده، غلامرضا (1385). فرهنگ متوسط دهخدا، جلد1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صفایی، سیدحسین (1393). حقوق بیع بین‌المللی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محقق داماد، مصطفی (1383).  قواعد فقه، جلد 2. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
موسوی الخمینی، سیدروح‌الله (1410 قمری). الرسائل،جلد 1. قم: اسماعیلیان.  
 
Commission on European Contract Law (2003). The Principles of European Contract Law. http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm. (last visited on 2020/3/24)
Evaldas, K. (2010). The Duty to Co-operate in construction Contracts. Vilnius: Vilnius University Publication.
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) (1994). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles1994/1994fulltext-english.pdf (last visited on 2020/2/11)
Mcinnis, A. (2003). “The new engineering contracts: relational contracting, good faith and co-operation-Part 2”. The International Construction Law Review, 20(2), 289-325.
Murdoch, J. R., & Hughes, W. (2008). Construction Contracts: Law and Management.4th edition, London: Taylor & Francis.
Neumann, T. (2012). The Duty to Cooperate in International Sales / The Scope of and role of Article 80. Sellier. European Law Publishers, Munich, Germany.