دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-322 
2. قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی

صفحه 23-49

کیومرث حیدری؛ مهدی هفتانی؛ بهراد صغیری


8. تکالیف متعهدله در قرارداد

صفحه 195-220

محمد کاظم مهتاب پور؛ افروز صمدی