دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 
5. مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت

صفحه 106-132

گلناز جلالی؛ فتح الله رحیمی؛ فاطمه قناد