اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جواد حسین زاده

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

hosseinzadehusc.ac.ir

سردبیر

جواد حسین زاده

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

hosseinzadehusc.ac.ir

مدیر اجرایی

مینا حسینی

حقوق خصوصی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

mina.hosseiniusc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم تقی زاده

استاد دانشگاه پیام نور تهران

taghizaadehgmail.com

منصور جباری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

jabarriatu.ac.ir

محمدجعفر حبیب زاده

استاد دانشگاه تربیت مدرس

habibzammodares.ac.ir

محمود حکمت نیا

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

mh.hekmatniayahoo.com

ستار زرکلام

دانشیار دانشگاه شاهد

sattarzarkalamgmail.com

عبدالحسین شیروی

استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

ashiraviut.ac.ir

ابراهیم عبدی پور فرد

استاد دانشگاه قم

drabdipouryahoo.com

فاطمه قناد

دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ ghanad@usc.ac.ir

ghanadusc.ac.ir

جلیل قنواتی

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

ghanavatyut.ac.ir