اهداف و چشم انداز

دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین با هدف ارائۀ یافته‌های جدید حقوقی در حوزۀ حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین انتشار می‌یابد. نظر به تازه‌بودن موضوعات مربوط به حقوق فناوری و با توجه به لزوم رعایت معیارهای علمی ـ پژوهشی، مقالاتی برای ارزیابی پذیرفته می‌شوند که در زمینۀ تحولات، مسائل و موضوعات حقوق قراردادها و فناوری‌های نو دارای نگاهی تازه باشند و به نحوی مستند و مستدل به ارائه و تحلیل موضوعات کاربردی و علمی بپردازند. این نشریه امیدوار است بتواند مباحث مدرن حقوق قراردادها و فناوریهای نوین را در ایران بهبود بخشد و برای چالشهای پیش روی کشور، راه‌حلهای بهینه و کاربردی ارائه نماید.